فرهنگيان نيوز- تدبير: اعلام حداكثر و حداقل حقوق فرهنگيان و كاركنان دولت
یکشنبه، 7 آذر 1395 - 11:20     کد خبر: 32178

فرهنگيان نيوز - تدبير https://telegram.me/edufarhangian:


اسحاق جهانگيري، معاون اول رئيس جمهور، مصوبه هيئت وزيران درباره تعيين ضريب حقوق اعضاي هيئت علمي دانشگاه‌ها، قضات و شاغلين مشمول قانون مديريت خدمات كشوري و ... را براي اجرا به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ابلاغ كرد.
3 Stars
بهترين ها: اسحاق جهانگيري، معاون اول رئيس جمهور، مصوبه هيئت وزيران درباره تعيين ضريب حقوق اعضاي هيئت علمي دانشگاه‌ها، قضات و شاغلين مشمول قانون مديريت خدمات كشوري و ... را براي اجرا به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ابلاغ كرد.


:متن مصوبه هيئت وزيران به شرح زير است
1- ضريب حقوق اعضاي هيئت علمي دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالي و قضات به ميزان بيست و يك هزار و نهصد و چهل و نه (949ر21) ريال تعيين مي‌شود.

2- ضريب حقوق شاغلين مشمول قانون مديريت خدمات كشوري، كارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت‌ - مصوب 1370- (از جمله كارمندان وزارت اطلاعات و شاغلين پست‌هاي سياسي وزارت امور خارجه) به ميزان يكهزار و پانصد و چهل و يك (541ر1) ريال تعيين مي‌شود.

3- سقف افزايش حقوق كاركنان موسسات انتفاعي وابسته به دولت، نهادها و موسسات عمومي غيردولتي، بانك‌هاي دولتي، بيمه‌ها و شركت‌هاي دولتي، دوازده‌ درصد تعيين مي‌شود.

تبصره- رعايت مفاد مواد (75) و (84) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) - مصوب 1393- الزامي است.

4- حداقل حقوق و مزاياي مستمر شاغلين موضوع ماده (76) قانون مديريت خدمات كشوري براي كارمندان دستگاه‌هاي اجرايي مشمول اين قانون و ساير مشمولين ماده مذكور به استثناي مشمولين بند (5) اين تصويب نامه به ميزان نه ميليون (000ر000ر9) ريال و حداكثر حقوق و مزاياي مستمر اين قبيل كارمندان هفت برابر حداقل حقوق مذكور در اين بند تعيين مي‌شود.

5- حداقل حقوق و فوق‌العاده شغل كارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت به ميزان شش ميليون (000ر000ر6) ريال و حداكثر هفت برابر حداقل مذكور در اين بند تعيين مي‌شود.

6- حداقل حقوق بازنشستگان و وظيفه‌بگيران و مشتركان صندوق‌هاي بازنشستگي كشوري و نيروهاي مسلح و ساير صندوق‌‌هاي وابسته به دستگاه‌هاي اجرايي به ميزان نه ميليون (000ر000ر9) ريال و حداكثر حقوق آنان نيز هفت برابر حداقل حقوق بازنشستگي تعيين مي‌شود.

تبصره- اعضاي هيئت علمي دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالي و پژوهشي و قضات و وزارت اطلاعات و ديوان محاسبات كشور و كارمندان سياسي و شاغل در پست‌هاي سياسي وزارت امورخارجه از شمول حداكثر اين بند مستثني مي‌باشند.

7- حقوق بازنشستگان، وظيفه‌بگيران و مشتركان صندوق‌هاي بازنشستگي كشوري و سازمان تأمين اجتماعي نيروهاي مسلح، تا سقف پانزده ميليون (000ر000ر15) ريال تا بيست ‌درصد با كاهش نيم درصد به ازاي هر پانصد هزار (000ر500) ريال و مازاد بر پانزده ميليون (000ر000ر15) ريال، دوازده درصد نسبت به سال 1394 افزايش مي‌يابد.

اسحاق جهانگيري، معاون اول رييس جمهور، اين مصوبه را براي اجرا به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ابلاغ كرد.

 


پیامک - فیس بوک - تویتر
نسخه اصلی - برگشت به خبرها