فرهنگيان نيوز- تدبير: آيين‌نامه اجرايي استخدام نيروهاي حق‌التدريس و آموزشياران نهضت سوادآموزي (تصويب‌نامه شماره 79795/ت56610هـ مورخ 30/6/1398 هيئت وزيران)
یکشنبه، 31 شهریور 1398 - 13:36     کد خبر: 35454

فرهنگيان نيوز -تدبير تلگرام 👈 https://telegram.me/edufarhangian:

آيين‌نامه اجرايي استخدام نيروهاي حق‌التدريس و آموزشياران نهضت سوادآموزي (تصويب‌نامه شماره 79795/ت56610هـ مورخ 30/6/1398 هيئت وزيران)

وزارت آموزش و پرورش- سازمان اداري و استخدامي كشور

هيئت وزيران در جلسه 17/6/1398 به پيشنهاد وزارت آموزش و پرورش و سازمان اداري و استخدامخي كشور (با نظارت دو نفر از اعضاي كميسيون آموزش، تحقيقات و فنآوري مجلس شوراي اسلامي) و به استناد بند (3) قانون الحاق يك ماده به قانون تعيين تكليف استخدامي معلمين حق‌التدريس و آموزشياران نهضت سوادآموزي در وزارت آموزش و پرورش -مصوب 1397-، آيين‌نامه اجرايي بند يادشده را به شرح زير تصويب كرد:
آيين‌نامه اجرايي بند (3) قانون الحاق يك ماده به قانون تعيين تكليف استخدامي معلمين حق‌التدريس و آموزشياران سوادآموزي در وزارت آموزش و پرورش

ماده 1- در اين آيين‌نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي‌روند:

1- قانون: قانون الحاق يك ماده به قانون تعيين تكليف معلمين حق‌التدريس و آموزشياران نهضت سوادآموزي در وزارت آموزش و پرورش -مصوب 1397-

2- سازمان: سازمان اداري و استخدامي كشور

3- وزارت: وزارت آموزش و پرورش

4- دانشگاه: دانشگاه فرهنگيان

5- مربيان پيش دبستاني: افرادي كه از سال 1379 تا قبل از سال 1391 با يكي از مراكز پيش‌دبستاني دولتي يا كلاس‌هاي پيش‌دبستاني ضميمه مدارس دولتي همكاري داشته‌اند و برابر اسناد، مدارك ثبت و احرازشده، از محل اعتبارات دولتي حق‌الزحمه دريافت نموده‌اند.

6- حق‌التدريسان غيرمستمر: افرادي كه از سال 1379 تا قبل از سال 1391 در مدارس دولتي به عنوان نيروي حق‌التدريس آزاد با وزارت آموزش و پرورش همكاري داشته، داراي شناسه حق‌التدريس صادره از سوي آموزش و پرورش بوده و حق‌الزحمه خود را از محل اعتبارات دولتي دريافت نموده‌اند.

7- آموزشيار نهضت سوادآموزي: فردي كه با رعايت ضوابط و مقررات آموزشي و اداري با مجوز گزينش، گواهي آموزش تدريس بدو خدمت و شناسه تدريس در نهضت سوادآموزي، از سال 1379 تا قبل از سال 1392 با نهضت سوادآموزي همكاري داشته و همكاري آنان هم‌اكنون ادامه دارد.

8- آموزش‌دهنده مستمر نهضت سوادآموزي: آموزش دهندگاني كه از سال 1379 تا قبل از سال 1392 به صورت مستقيم با نهضت سوادآموزي همكاري مستمر داشته و در هر دوره حداقل دو نفر سوادآموز را تحت پوشش قرار داده و همكاري آنان هم‌اكنون ادامه دارد.

9- مشمولين: افراد اشاره شده در بندهاي (5)، (6)، (7) و (8).

ماده 2- استخدام مشمولين پذيرفته‌شده موضوع اين آيين‌نامه در سقف ظرفيت تخصيصي (مجوز استخدام) ساليانه توسط سازمان و اعتبارات تخصيص‌يافته در قانون بودجه سالانه، با شرط بكارگيري در مناطق كمتر توسعه‌يافته و براساس نياز مناطق آموزش و پرورش استان با تشخيص آموزش و پرورش مبتني بر رشته و دوره تحصيلي، جنسيت و با توجه به سنوات خدمت و مطابق شيوه‌نامه‌اي كه توسط وزارت ظرف سه ماه تهيه و ابلاغ مي شود، صورت مي‌پذيرد. ضمنا نقل و انتقال اين افراد قبل از (۱۰) سال امكان‌پذير نيست.

ماده 3- افراد موضوع اين آيين‌نامه، براساس بند (ب) ماده (۴۵) قانون مديريت خدمات كشوري به صورت پيماني و مطابق مجوز صادره از سوي سازمان و با رعايت ماده (۴۲) قانون مديريت خدمات كشوري استخدام مي شوند.

ماده 4- مشمولين موضوع بندهاي (5) و (6) ماده (1) اين آيين‌نامه پس از شركت در دوره آموزشي يكساله در دانشگاه، در رشته هاي شغلي دبيري، آموزگاري، هنرآموزي، مربي امور تربيتي مدارس، مراقب سلامت و مشاور تحصيلي با رعايت شرايط احراز طرح طبقه‌بندي مشاغل معلمان و اخذ نمره قبولي در آزمون پايان دوره، با رعايت ماده (2)‌اين آيين‌نامه و رعايت قوانين و مقررات گزينش، استخدام خواهند شد.

ماده 5- مشمولين مووضع بندهاي (7) و (8)‌ماده (1) اين آيين‌نامه پس از شركت و قبولي در آزمون داخلي كه توسط وزارت برگزار مي شود؛ با رعايت ماده (2)‌اين آيين‌نامه، پس از موفقيت در دوره يكساله آموزشي در دانشگاه، قبولي در آزمون پايان دوره و با رعايت قوانين و مقررات گزينش تا پايان قانون برنامه ششم توسعه استخدام خواهند شد.

تبصره 1- با توجه به نياز وزارت در شغل آموزگاري، آزمون داخلي موضوع اين ماده صرفاً در رشته آموزگار ابتدايي توسط وزارت برگزار خواهد شد. مواد آزمون داخلي در دو بخش عمومي و تخصصي توسط وزارت تعيين مي‌شود.

تبصره 2- ‏‏پس از برگزاري آزمون داخلي به منظور تعيين حدنصاب، نمرات به تفكيك بخش عمومي و تخصصي محاسبه‌شده و حدنصاب، معادل پنجاه درصد (%۵۰) نمره كل آزمون (با ارزش وزني چهل درصد (%۴۰) براي مواد عمومي آزمون و شضت درصد (%۶۰) براي مواد تخصصي آزمون) است. افرادي كه نتوانند حدنصاب لازم را اخذ نمايند از فرآيند استخدام در آموزش و پرورش حذف شده،‌ضمن اينكه كسب حدنصاب لازم در آزمون داخلي به منزله استخدام در آموزش و پرورش تلقي نشده و استخدام افراد داراي حد نصاب، با در نظر گرفتن نياز در سقف مجوزهاي تخصيص‌يافته و اعمال امتيازات عوامل امتيازآور (طبق شيوه‌نامه موضوع ماده (2) اين آيين‌نامه) با رعايت تقدم براساس امتيازات فضلي خواهد بود.

ماده 6- مشمولان مواد (4) و (5) اين آيين‌نامه كه نمره قبولي در آزمون پايان دوره و داخلي را كسب نمي‌كنند به همكاري آنان با آموزش و پرورش خاتمه داده مي شود.

ماده 7- مدت زمان دوره هاي آموزشي موضوع اين آيين‌نامه، يك‌سال آموزشي بوده و محتواي دوره و نحوه اجراي آن توسط وزارت آموزش و پرورش تعيين مي گردد.

تبصره 1- مسئوليت برگزاري دوره هاي آموزشي بر عهده دانشگاه فرهنگيان بوده و شركت‌كنندگان در طول دوره تابع ضوابط  دوره‌هاي موضوع ماده (28) اساسنامه آن دانشگاه خواهند بود.

تبصره 2- دانشگاه فرهنگيان موظف است در اجراي اين دوره‌ها از ظرفيت ساير دانشگاه‌ها و مراكز آموزش عالي (اعم از نيروي انساني، فضا و امكانات آموزشي) استفاده كند و مجاز به توسعه تشكيلات و امكانات و افزايش نيروي انساني در اين خصوص نمي‌باشد.

تبصره 3- دوره‌هاي آموزشي مربوط، فاقد هرگونه ارزش استخدامي و علمي به عنوان دوره هاي تحصيلي سطوح بالاتر بوده و كليه واجدان شرايط شركت در اين دوره ها صرف‌نظر از مدرك تحصيلي (اعم از كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكتري) ملزم به گذراندن دوره هستند.

ماده 8- هزينه هاي مربوط به برگزاري دوره هاي آموزشي در مدت دوره براساس تعرفه هاي مصوب وزير آموزش و پرورش برعهده مشمولان است.

ماده 9- براي مدت زمان حضور مشمولان در دوره آموزشي، حقوق و مزايا تعلق نمي گيرد و مدت دوره نيز جزو سنوات خدمت محسوب نمي شود.

ماده 10- مسئوليت حسن اجراي اين آيين نامه بر عهده وزير آموزش و پرورش مي‌باشد.

اسحاق جهانگيري- معاون اول رييس‌جمهور


پیامک - فیس بوک - تویتر
نسخه اصلی - برگشت به خبرها