تلکس فرهنگيان نيوز- تدبير: شنايي با نحوه محاسبه تفاوت تطيبق سال 88 وافزايش حاصله از تغيير قانون نظام هماهنگ
پنجشنبه، 24 خرداد 1397 - 06:26     کد خبر: 34881

فرهنگيان نيوز -تدبير تلگرام 👈 https://telegram.me/edufarhangian:


 
آشنايي با نحوه محاسبه تفاوت تطيبق سال 88 وافزايش حاصله از تغيير قانون نظام هماهنگ
تفاوت تطبيق حكم خود را با همكاران مقايسہ نڪنيد.
اين بند صرفا به اين خاطر ايجاد شده است كه افزايش حاصله از تغيير قانون نظام هماهنگ به مديريت خدمات كشوري بصورت معقولتري باشد
نحوه محاسبه تفاوت تطبيق سال 88:
عدد 1 : جمع بند هاي مشمول كسورات بازنشستگي حقوق مبنا افزايش سنواتي فوق العاده شغل سختي كار فوق العاده جذب فوق العاده ويژه حق مسئوليت جذب مديران فوق العاده برجستگي حداقل دريافتي مندرج در آخرين حكم سال 87 رابدست مي آوريم.
عدد 2 : مجموع امتيازهاي مشمول كسور بازنشستگي امتياز حق شغل، شاغل، مديريت، ايثارگري، خدمت در مناطق جنگ زده اولين حكم 88 را ضربدر 500 مي كنيم.
عدد 2 را از عدد 1 كم مي كنيم تا تفاوت تطبيق بدست آيد.
نكته: حقوق ثابت و فوق العاده هاي مشمول كسور بازنشستگي هر يك از كارمندان نسبت به دريافتي قبلي سال87 ميبايد حداقل پانزده درصد افزايش داشته باشد. و همچنين نبايد كمتر از 600000 ريال و با احتساب عائله مندي و اولاد نبايد كمتر از 1000000 ريال باشد.
نكته: تفاوت تطبيق مديريت و ايثارگري بعدا به احكام اضافه شد.
براي مستخدمين پس از 88 عدد ثابتي به عنوان تفاوت تطبيق درج مي شد:
ديپلم ۱۷۹۷۰۰۰ريال
فوق ديپلم ۱۳۸۳۰۰۰ريال
ليسانس ۱۰۹۳۵۰۰ريال
فوق ليسانس ۶۷۳۵۰۰ ريال
براي مستخدمين پس از 14/07/1394 و بر اساس راي ديوان، تفاوت تطبيق پرداخت نمي شود.
نصراله خليلي


برگشت به تلکس خبرها