تلکس فرهنگيان نيوز- تدبير: بخشي از عناوين خدمات تجهيزاتي و سامانه باشگاه مديران حرفه اي ... انجمن صنفي مديران منابع انساني
چهارشنبه، 18 بهمن 1402 - 16:22     کد خبر: 36726

ورود به شبكه مديران حرفه اي... https://t.me/hrmSupergroup سايت انجمن صنفي مديران ( مديريت ،اشتغال و ...)👈http://www.shoghl.org/:

بخشي از عناوين خدمات تجهيزاتي و سامانه باشگاه مديران حرفه اي ... انجمن صنفي مديران منابع انساني
 تجهيزات👇 و سامانه  https://t.me/refahihr
دستورالعمل‌هاي منابع انساني  https://t.me/hrmtiran/1938
مديريت استعداد  https://t.me/hrmtiran/1797
جامع مديريت منابع انساني  https://t.me/refahihr/1109
حقوق و دستمزد آنلاين  https://t.me/refahihr/1038
مديريت عملكرد/ پروژه  https://t.me/refahihr/1073
مديريت هوشمند استخدام  https://t.me/refahihr/1052
 تجهيزات اموزشي مديريتي  https://t.me/refahihr/1062
مديريت خدمات رفاهي  https://t.me/refahihr/1007

 


برگشت به تلکس خبرها