فرهنگيان نيوز- تدبير
جذب و استخدام 22 2 1400 مدير مالي ، كرج مدير فروش + اصفهان روان شناس صنعتي باليني ، مدير hse + كارشناس روابط عمومي + مشاور در شيراز ، حسابرس مستقل مشاور متخصص + كارشناس ، ارشد حسابداري عمومي خزانه داري + اداري
هيات‌وزيران افزايش حق مسكن كارگران را تصويب كرد
جذب و استخدام 20 2 1400 + مدير منابع انساني + كارشناس اداري + مدير hse + روان شناس صنعتي باليني + كنترل پروژه
بخشنامه جديد الزام به دوركاري و مرخصي اضطراري كاركنان دولت در شرايط هشدار كرونا
وبينار رايگان " تجربه بومي سازي تمامي فرآيندهاي كانون ارزيابي "
دكتر علي علاقه بند پدر رشته مديريت آموزشي در ايران ديروز بر اثر كرونا فوت كردندروحش شاد🖤🖤🖤
جذب و استخدام توليدي بازرگاني شير آلات پالايشگاهي : مدير كارخانه + مدير توليد + مدير كنترل كيفي + كارشناس فروش + رئيس / كارشناس حسابداري + مسئول دفتر مديريت + كارگر خدماتي
جذب و استخدام 12 2 1400 مدير : تضمين كيفيت ، برنامه ريزي توليد ، فروش ، مالي ، منابع انساني و...
بزرگداشت روزهاي معلم و كارگر
استراتژي : باغ خود را اباد كنيم پروانه ها خود خواهند امد
صفحه بعد - نسخه اصلی