فرهنگيان نيوز- تدبير
📣 نشست 1136 بنياد كيفيت زندگي
جذب و استخدام آگهي هاي كارفرما و كارجو مربوط به شبكه مديران حرفه اي | انجمن صنفي مديران منابع انساني
📣 نشست 1135 يافته هاي نوروساينس در رابطه با بازاريابي
فعاليت بخش دولتي و خصوصي تهران يك شنبه تعطيل شد.
جذب و استخدام آگهي هاي مربوط به شبكه انجمن صنفي مديران منابع انساني 👈 مدير آموزش و توسعه
استخدام : كارشناس بازرگاني برق + برنامه ريزي توليد + خانم منشي + مدير منابع انساني
🎗آموزش هاي مديريتي به سبك دانشگاه هاروارد🎗
📣 هديه سازماني روز مادر
📣📣 جهاد دانشگاهي واحد صنعتي اصفهان بر گزار مي كند :
📣 نشست 1134 استاندارد آموزشي 10015 ويرايش 2019 با رويكرد شايستگي و بالندگي افراد
صفحه بعد - نسخه اصلی