فرهنگيان نيوز- تدبير
ابلاغ كمك هزينه مسكن كارگران مشمول قانون كار
همكار شما در يك كشور اروپايي چقدر حقوق ميگيرد ؟
شناسايي آثار تحريم ها بر اقتصاد ايران با استفاده از پوشش روزنامه اي مركز پژوهشهاي اتاق ايران
مدير ارشد كيفيت و سرآمدي + آگاهي از استاندارد IATF + بدون هزينه براي كارجو
استخدام كارشناس برنامه ريزي بدون هزينه براي كارجو
استخدام كارشناس ديتابيس + هدهانتري بدون هزينه براي كارجو
استخدام كارشناس BI + هدهانتري بدون هزينه براي كارجو
استخدام رئيس يا كارشناس ارشد حسابداري مالي و صنعتي + تهران + يزد
اولين نمايشگاه گردشگري جهان اسلام ( تهران - شهر آفتاب ، سالن پنج 17 ام تا 20 ) ( حامي كودكان اوتيسم و سندروم داون )
مصوبه افزايش حقوق بازنشستگان تأمين اجتماعي در هيات دولت تصويب شد
صفحه قبل - صفحه بعد - نسخه اصلی