تلکس فرهنگيان نيوز- تدبير: طراحي آزمايشگاه #خط_‌مشي و آرايش #بخردانه صحنه #تصميم براي اجتناب از داستان آزمون و خطا در عرصه #حكمراني قوه #مجريه علي اصغر #پور_عزت
شنبه، 27 شهریور 1400 - 09:50     کد خبر: 35941

ورود به شبكه مديران حرفه اي... https://t.me/hrmSupergroup سايت انجمن صنفي مديران ( مديريت ،اشتغال و ...)👈http://www.shoghl.org/:

طراحي آزمايشگاه #خط_‌مشي و آرايش #بخردانه صحنه #تصميم براي اجتناب از داستان آزمون و خطا در عرصه #حكمراني قوه #مجريه

علي اصغر #پور_عزت

استاد، گروه مديريت دولتي، دانشگاه تهران، تهران، ايران.

چكيده

حكمراني عرصه آزمون و خطا نيست؛ زيرا با سرنوشت مردم سروكار دارد. بنابراين، بايد با نهايت دقت و ظرافت و محاسبات علمي صورت پذيرد. آنچه مردان سياست در عمل مي‌آموزند و به موجب آن،  مستحق عبرت مي‌گردند، مردان خط‌مشي در آزمايشگاه تجربه مي‌كنند! همچنين، آنچه كشورهاي عقب‌مانده در عرصه عمل  و اجراي خط‌مشي، با هزينه‌هاي گزاف تجربه مي‌كنند،  كشورهاي پيشرفته در آزمايشگاه  خط‌مشي فرا مي‌گيرند. پژوهش حاضر با در نظر گرفتن پيامدهاي اجراي خط‌مشي‌هاي عمومي ناآزموده و مقايسه آسيب‌هاي احتمالي گوناگون، با در نظر گرفتن امكان‌پذيري آزمون اوليه، آن‌ها در محيط آزمايشگاهي و پيشگيري از انواع هزينه‌هاي اجراي خط‌مشي‌هاي ناپخته، بر ضرورت اهتمام به آزمون خط‌مشي‌هاي عمومي، پيش از تصويب و اجراي  خط‌مشي‌هاي  عمومي، تأكيد دارد.  اين پژوهش صرفاً به خط‌مشي‌هاي  قوه مجريه مي‌پردازد و تنگناهاي آزمون خط‌مشي در آن را مدنظر قرار مي‌دهد؛  تنگناهايي كه موجب مي‌شوند....

https://t.me/hrmSupergroup/500884


برگشت به تلکس خبرها