تلکس فرهنگيان نيوز- تدبير: افزايش مصرف دخانيات در بين دختران و زنان
سه شنبه، 27 اردیبهشت 1401 - 10:29     کد خبر: 36146

ورود به شبكه مديران حرفه اي... https://t.me/hrmSupergroup سايت انجمن صنفي مديران ( مديريت ،اشتغال و ...)👈http://www.shoghl.org/:

 

صديقه البرزي، دكتراي جامعه شناسي

افزايش مصرف دخانيات در بين دختران و زنان
 
 

گزارشها در سالهاي اخير، نشان از افزايش مصرف دخانيات اعم از سيگار و قليان در ميان زنان دارد. در اين ميان شايد بتوان از تغييرات فرهنگي و نگرشي به عنوان يك عامل مهم ياد كرد. گذار از سنت به مدرنيته در ايران نيز تغييرات گسترده اي ايجاد كرده است. مصرف دخانيات نيز در اين تغيير و تحولات، ديگر چهره تك جنسيتي ندارد. 

photo_2022-05-10_19-03-33

منبع: خبر فوري

برگشت به تلکس خبرها