تلکس فرهنگيان نيوز- تدبير: مصوبه شوراي عالي اداري درخصوص شرايط عمومي انتصاب به سمتهاي مديريتي ابلاغ شد.
سه شنبه، 3 خرداد 1401 - 23:05     کد خبر: 36155

ورود به شبكه مديران حرفه اي... https://t.me/hrmSupergroup سايت انجمن صنفي مديران ( مديريت ،اشتغال و ...)👈http://www.shoghl.org/:

مصوبه شوراي عالي اداري درخصوص شرايط عمومي انتصاب به سمتهاي مديريتي ابلاغ شد.

مصوبه شوراي عالي اداري درخصوص شرايط عمومي انتصاب به سمتهاي مديريتي طي نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ توسط رييس جمهور و رييس شوراي عالي اداري ابلاغ شد.

مديريت منابع انساني

مديريت

كانون ارزيابي

كانون ارزيابي مديران


برگشت به تلکس خبرها