تلکس فرهنگيان نيوز- تدبير: كارجو آماده همكاري . مديرمنابع انساني اصفهان
سه شنبه، 5 مهر 1401 - 09:23     کد خبر: 36261

ورود به شبكه مديران حرفه اي... https://t.me/hrmSupergroup سايت انجمن صنفي مديران ( مديريت ،اشتغال و ...)�'�http://www.shoghl.org/:

اعلام به اي دي تلگرام
@mahjoub

 

خانم
تحصيلات : مهندسي كامپيوتر-نرم افزار
اخرين پست سازماني: مدير اداري و منابع انساني
حوزه فعاليت و محل سكونت :شهر اصفهان

تجربه كاري :داراي سابقه كاري حدود۱۲ سال در حوزه اداري و منابع انساني
شركت هاي پيمانكاري  و توليدي و ۷ سال كارشناسي در بخشهاي فني و مناقصات شركتهاي مذكور
 
دوره آموزشي :  دوره هاي اجراي قوانين كار و مديريتي و منابع انساني

تسلط بر قوانين اداره كار و امور اجتماعي و عضو هيات تشخيص (نماينده كارفرما)

رهبري: توانايي جهت دهي و ايجاد انگيزه در كاركنان در راستاي اهداف سازمان
شم كسب و كار: توانايي درك و بكارگيري اطلاعات در راستاي دستيابي به اهداف استراتژيك سازمان
مشاوره: توانايي راهنمايي دادن به ذي نفعان مختلف سازمان
ارتباطات: توانايي مبادله اطلاعات موثر در ميان ذي نفعان سازمان
حل مساله و تصميم‌گيري: توانايي تحليل مسائل، ارزيابي راه حل‌ها و انتخاب بهترين راه‌حل
-ايجاد حس امنيت شغلي براي همكاران شايسته و توانمند
-اشنايي با شاخص هاي عملكردي و عملياتي مرتبط با منابع انساني
-تنظيم و اجراي  آيين نامه ٫دستورالعمل قوانين اداري و ستادي سازمان
-مديريت فراينداستعفا و ترك سازمان
-استقرار و توسعه سيستم اطلاعات مديريت منابع انساني
-كمك به استفاده بهينه و مديريت استراتژيك منابع انساني
-مديريت فرايند جذب نيروي انساني (شامل برنامه ريزي نيروي انساني، تأمين منابع انساني، گزينش، استخدام و تثبيت آن‌ها در سازمان)
-شناخت و مديريت فرهنگ سازماني
-همسوسازي كاركنان جديد با سازمان و فرهنگ
سازماني
-اشنايي با طرح طبقه بندي مشاغل
-اشنايي با تجزيه و تحليل شغل و طراحي نظام حقوق و دستمزد و جبران خدمات كاركنان
-تسلط كامل به برنامه زمانبدي انواع شيفت و نرم افزارهاي تردد و مهارت استفاده از آنان


برگشت به تلکس خبرها