تلکس فرهنگيان نيوز- تدبير: :... ساير پرداختـي ها به كاركنان نظير انواع پاداش از مصاديق كمـك هزينه هاي رفاهي تلّقي نمي گردد و مشمـول مـاليات بر درآمد حقـوق ميباشد، از تاريخ تصويب ابطال شد.
سه شنبه، 12 مهر 1401 - 16:07     کد خبر: 36274

راي ديوان عدالت اداري 👆
ورود به شبكه مديران حرفه اي... https://t.me/hrmSupergroup سايت انجمن صنفي مديران ( مديريت ،اشتغال و ...)👈http://www.shoghl.org/:

 

هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

بنابراين قسمت ذيل نامه شماره 81153؍232؍د مورخ 3؍12؍1400 سازمان امور مالياتي كشور كه مقرر مي دارد

:... ساير پرداختـي ها به كاركنان نظير انواع پاداش از مصاديق كمـك هزينه هاي رفاهي تلّقي نمي گردد و مشمـول مـاليات بر درآمد حقـوق ميباشد، از تاريخ تصويب ابطال شد.

 

كانال روابط كار انجمن صنفي مديران متن راي

https://t.me/hrmSupergroup/532662

https://t.me/hrmSupergroup

متن راي كليك نماييد


برگشت به تلکس خبرها