فرهنگيان نيوز- تدبير
جذب هفته 1مهر جذب مدير و كارشناس :مدير صنايع وبرنامه ريزي + حسابداري + رئيس كارگاه + مدير بازرگاني + مدير آناليز داد ...
وبينار تخصصيBusiness English با موضوع Business English Orientation
Business English workshop
شبكه ارتباطي بيش از 30هزار #مدير و #متخصص در #لينكدين
حضور و بهره مندي از خدمات شبكه بزرگ مديران
📣 نظر خواهي دوره هاي #اموزشي
جذب و استخدام مدير فروش ، گرافيست حرفه اي
برنامه تربيت مصاحبه گر بازي محور
جذب : كارشناس اداري و منابع انساني + كارشناس عمليات كشتيراني + حسابدار +hse + كارگزين+ كارشناس IT
آيين‌نامه اجرايي استخدام نيروهاي حق‌التدريس و آموزشياران نهضت سوادآموزي (تصويب‌نامه شماره 79795/ت56610هـ مورخ 30/6/1398 هيئت وزيران)
صفحه قبل - صفحه بعد - نسخه اصلی